Cân bàn điện tử 3000 kg

 

  Phê duyệt mẫu : PDM 2167-2015

  Cấp chính xác : III

  Kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 14:2009, phù hợp với OIML R76-1:2006

  • Phạm vi đo : 20 kg ÷ 3000 kg

 • Giá trị độ chia : 1000 g

 • Sai số tối đa :  ± 1500 g

 • Hiển thị + Loadcell : 

   - Bộ hiển thị 1 mặt LCD XK3190-A12

   - 4 Loadcell H8C

   - Đơn vị cân: kg

   - Có chức năng đếm

 • Điện áp làm việc :

   - DC6V/4AH Bình Acquy xạc

 Giá bán : Liên hệ với công ty