Cân bàn điện tử 600 kg

 

 Phê duyệt mẫu : PDM 612-2016

 Cấp chính xác : III

 Kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 14:2009, phù hợp với OIML R76-1:2006

 • Phạm vi đo : 4 kg ÷ 600 kg

 • Giá trị độ chia : 200 g

 • Sai số tối đa :  ± 300 g

 • Hiển thị + Loadcell : 

   - Bộ hiển thị 2 mặt  LED   XK319O-A28E

   - 1 Loadcell L6F

 • Đơn vị cân: kg

 • Điện áp làm việc : DC6V/4AH Bình Acquy xạc

 Giá bán : Liên hệ với công ty